Ons Verhaal

Wat tientallen jaren geleden begon als een hobby met het bouwen van websites, webhosting,  PC's en troubleshooting voor particulieren en zakelijke klanten is uitgegroeid tot een professioneel bedrijf met ervaring op alle vlakken van de IT en de Business.

Motivatie

Dennis heeft in verschillende rollen gewerkt aan de herinrichting van processen, applicaties en ondersteuning van afdelingen. Hierbij was Dennis verantwoordelijk voor techniek, personeel, budget, proces en organisatieontwikkeling. De omgevingen kenmerken zich als complexe ketens waarbij opdrachtgevers en de interne organisatie correct, adequaat op tijd en binnen budget bediend worden. Dennis pakt de zaken snel op, is proactief en pragmatisch in de uitvoer van zijn werkzaamheden. In verschillende rollen heeft hij ervaring opgedaan als SRE, keten beheerder, functioneel beheerder, applicatiebeheerder en projectleider.

Dennis is 43 jaar en heeft veel ervaring binnen de ICT. Dennis is zeer gemotiveerd, praktisch ingesteld, analytisch en leergierig. Hij is communicatief vaardig en is een sparringpartner op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Hij kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. Dennis pakt de zaken snel op, is proactief, pragmatisch in de uitvoer van zijn werkzaamheden, heeft oog voor de belangen van de klant, de interne organisatie, kosten en op tijd leveren. Hierbij functioneert Dennis het beste op het snijvlak tussen business en IT. In verschillende rollen als manager, coördinator, senior technisch applicatiebeheerder, projectleider, functioneel beheerder en ketenbeheerder heeft Dennis kennis en ervaring opgedaan en structureel verbeteringen gebracht binnen organisaties. Verder is Dennis bedreven in het snel zaken orde stellen in een complexe omgeving of organisatie.

Dennis Landman

SRE Data Analist Ketenbeheer

HOURS PER WEEK
LINES OF CODE
GIT COMMITS
WORDPRESS DOWNLOADS

Het CV

Wenst u een versie in PDF te ontvangen laat uw gegevens achter via het contact formulier.

Ivo-Rechtspraak Januari 2019 – heden.

Data Analist - Site Reliability Engineer.
Ik ben verantwoordelijk voor de inrichting van data-analyses op gebied van Business, Operations, Security, Privacy en Beheersbaarheid en de primaire IT-dienstverlening van de Rechtspraak. Samen met Devops teams doe ik Post Mortem analyses die hebben plaats gevonden en doe vervolgens voorstellen in afstemming met de betrokken partijen of leveranciers ter voorkoming ervan. Bij de voorstellen wordt gewerkt vanuit het no hands on principe zodat menselijke fouten voorkomen worden en de uitkomst voorspelbaar is. De diensten die geleverd worden en de prestaties van de diensten inclusief de koppelingen in de keten zijn gevisualiseerd. Als vakgroep voorzitter adviseer met een innovatieve blik om processen, organisatie en techniek te verbeteren in verschillende teams. Werk ik kaders uit op thema’s als, Werking van een team, Beheersbaarheid, Non Functionals, Logging, Foutafhandeling, Refinement, Vrijgave. Bij de uitvoer van mijn werkzaamheden rapporteer ik over afgesproken resultaten in termen van mate van gereedheid, doorlooptijd, geld en kwaliteit en stel documentatie op t.b.v. de beheerorganisatie.  Binnen projecten lever ik risico inschattingen op basis van softwareontwikkeling, infrastructurele zaken, Security en Privacyvraagstukken. Verder ontwikkel en beheren ik integrale procesbeschrijvingen, kennisdocumenten, en organiseer ik kennis sessies voor de primaire IT-processen.

Spir-IT Januari 2016 – Januari 2019.

Senior Ketenbeheerder.
Ik ben verantwoordelijk voor de analyse van incidenten en problems binnen verschillende ketens en services ten behoeve van de continuïteit van de dienstverlening. Het werk binnen deze ketens is complex, waarbij ik in aanraking kom met verschillende systemen, netwerken en partijen. Ik vind het een uitdaging om 2/3e de lijns incidenten te analyseren en door te zoeken tot ik de oplossing heb gevonden. De door mij voorgestelde software verbeteringen worden door de ontwikkelstraat gerealiseerd en ik ben direct betrokken bij de acceptatie van het resultaat. Ik werk proactief, herken ontwikkelingen en afhankelijkheden en stuur op resultaten op basis van doorlooptijden en kwaliteit. Ik rapporteer het resultaat, eventuele risico’s, de planning en de kwaliteit van producten aan de lijn.

Good Technology April 2015 – November 2015.

Professional Services Consultant.
Voor Good Technology als contractor verschillende opdrachten verzorgt bij klanten.  Het ging hierbij om werkzaamheden als implementaties van de product suite, trainingen verzorgen, trouble shooting en team lead voor een vast mobility team bij een grote Nederlandse Bank.

SSC-ICT P2 September 2012 – April 2015

Manager Vernieuwing Grensmanagement.
VGM verzorgt een effectieve en efficiënt grens toezichtproces. Dit betekent dat een reiziger, die Nederland verlaat of passeert via Schiphol, wordt gescand via zijn paspoort en reisgegevens. Binnen deze keten van dienstverlening zijn 26 organisaties actief (Schiphol, Accenture, Vision-box) waarbij de regie op het primaire proces en de techniek bij het SSC ligt. Bij VGM zijn andere complexe keten applicaties (7*24) ondergebracht als het informatieknooppunt (bestuurlijk beslissysteem bij crisis), M118 samenwerking in de vreemdelingen keten en KMI+ management dashboard over de gehele vreemdelingen keten 10 personen direct 15 indirect. Binnen het team heeft Dennis na oplevering van de projectfase het team, de techniek, de organisatie en de processen naar een hoger plan getild, dit is getoetst door verschillende audits o.a. Gartner, KPMG, SIG en DEKRA. Verder is gestart met innovatie op de grens door middel van een mobiele grenspassage. Is een publiek private samenwerking tot stand gekomen met Schiphol op Privium. Ook heeft Dennis een grote kostenbesparing gerealiseerd door vendor locking op te lossen met Open Source oplossingen.

GDI Juni 2011 – augustus 2012.

Coördinator Werkplek applicatiediensten.
Nadat Dennis het Team Sectorspecifieke applicatiediensten gestructureerd en georganiseerd had is verzocht door de Teammanager om dit ook als zodanig op te zetten binnen het team Werkplek applicatiediensten. Hierbij heeft Dennis patch en releasemanagement geïmplementeerd in korte tijd om een stabiele werkomgeving te realiseren (3500 werkplekken). Daarnaast heeft Dennis hierbij de procesmatige manier van werken doorgevoerd en dit heeft als resultaat gehad dat er minder escalaties en verstoringen zijn en de continuïteit van de dienstverlening aan de klant gewaarborgd blijft. In deze rol heeft Dennis sturing gegeven aan collega’s (20) en de samenvoeging van werkplek applicatiebeheer en werkplekbeheer geïnitieerd voor een effectievere dienstverlening. Daarnaast heeft Dennis in deze rol op tactisch en strategisch niveau richting gegeven aan innovatieve nieuwe diensten die zijn geïmplementeerd bij de klant als Mobile Device Management, applicatieontwikkeling IOS en het nieuwe werkplek concept van fat-cliënt naar Kiosk PC  en “any place any time”. De werkzaamheden kenmerken zich als specialistisch beheer van tactisch hoog beschikbare omgevingen met een grote politieke en organisatorische context.

GDI April 2010 – juni 2011

Senior Applicatiebeheerder.
Vanaf april 2010 was Dennis verantwoordelijk voor complex cliënt server applicatielandschap. Het betreft hier een complexe Microsoftserver omgeving met verschillende standaard diensten voor meerdere klanten. Waaronder Black Berry, Sophos en Navision. Naast het regulier beheer was Dennis ook een adviseur omtrent de inrichting van het beheercomplex en de standaardisatie van inrichtingen in de omgeving. Ook heeft Dennis aan veel projecten deelgenomen zoals inrichting nieuwe computervloer, mobile device management (Good for Enterprise, Good Dynamics), compliance licenties, migratie XP naar Windows 7 en Exchange 2003 naar Exchange 2010. Vanuit zijn senior rol heeft Dennis meerdere mensen gecoacht op technisch vlak maar ook op procesmatig gebied. De situatie zoals deze werd aangetroffen was los van best practices en het af kaderen van de frameworks. Hierop zijn in korte tijd grote resultaten behaald, door de omgevingen in kaart te brengen. Vervolgens de applicatie correct in te richten en te documenteren. De relaties met klant, leverancier en interne IT-organisatie op te zetten, te beschrijven en te onderhouden. Uiteindelijk heeft dit rust en orde gebracht voor de afdeling, een afname van het aantal verstoringen, een acceptabele doorlooptijd van changes en kostenreductie voor de klant.

GC-ICT (IND) Oktober 2007 – januari 2010

Senior Applicatiebeheerder.
Vanaf oktober 2007 was Dennis verantwoordelijk voor een complex applicatielandschap van verschillende maatwerk applicaties, in een matrixorganisatie. In de functie van senior applicatiebeheerder was hij de spin in het web, verantwoordelijk voor implementaties, releases, wijzigingen en incidenten. Naast regulier beheer, heeft Dennis ook aan vele projecten deelgenomen als projectmedewerker en projectleider. De projecten waar Dennis aan heeft meegewerkt betroffen o.a. Ketencommunicatie en integratieprojecten (middleware). Hierbij was Dennis verantwoordelijk voor de requirements analyse met de business. Schreef hij functioneel of technisch ontwerpen of maakte een projectplanning voor een project. Dennis heeft in zijn functie met verschillende disciplines te maken gehad o.a. ketenpartners, software engineers, functioneel ontwerpers en gebruikers. Dennis heeft in deze rol ook een belangrijke bijdrage geleverd als tester van nieuwe functionaliteit (TMAP) georiënteerd. Ook heeft Dennis in verschillende werkgroepen meegewerkt als architect aan kwaliteitsverbeteringen als source beheer standaardisatie softwarebeheer, versiebeheer, omgevingsbeheer, en koppelvlakken beschrijvingen. In deze rol heeft Dennis altijd procesmatig en pragmatisch gewerkt. Daarnaast heeft Dennis veel samengewerkt met de business om tot een correct werkend applicatie landschap te komen passend op de primaire processen. De situatie zoals Dennis die aantrof, was rommelig, arbeid ’s intensief en slecht gedocumenteerd. Hier is een kwaliteitsslag geslagen door een aantal initiatieven op te starten om de beheersbaarheid van de applicaties te verbeteren, beheer te optimaliseren en kosten te reduceren.

Gemeente Den Helder Mei 2006 – September 2007

Functioneel beheerder.
Vanaf mei 2006 was Dennis verantwoordelijk voor een goede werking van applicaties binnen Wiz (Centric Suite, BI Suite, Externe Koppelingen GBA en SUWI). De werkzaamheden die Dennis hier heeft uitgevoerd zijn o.a. projectmatige implementatie van nieuwe releases, updates, fixes (OTAP), databasebeheer (SQL), testen en ondersteuning van gebruikers. Hij adviseerde coachte en instrueerde gebruikers d.m.v. gebruikerstrainingen, werkinstructies en begeleide gebruikers bij de invoering van nieuwe releases, wijzigingen, updates of aanpassingen van applicaties of werkprocessen. Ook heeft hij de gevolgen van wetswijzigingen en uitvoeringsvoorschriften terugvertaald naar de gevolgen voor de applicaties en gebruikers als data of gegevens analist. Als functioneel beheerder was hij tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van managementinformatie en stelde ook op ad-hoc basis tactische of strategische managementinformatie op. In eerste instantie in Excel (vba) en later in Cognos Impromptu gecombineerd met SQL. Verder was hij het eerste aanspreek punt voor de softwareleverancier en accountants en fungeerde als intermediair tussen de gebruikers, het management, de softwareleverancier en accountants.

Gemeente Den Helder November 2004 – Mei 2006

Project debiteurenadministratie.
In deze functie was Dennis verantwoordelijk voor het inrichten en opzetten van een beheersbare debiteurenadministratie (GWS4all Centric). Met name de optimalisatie van de applicatie in relatie tot de werkprocessen was hier belangrijk (Doc4all). Ook het professionaliseren van de bestaande managementinformatie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en het in kaart brengen van financiële risico's t.a.v. debiteurenbeheer was hier een onderdeel van (Cognos Impromptu). Verder is een koppeling van de bestanden van Sociale Zaken aan de Gemeentelijke Basisadministratie gerealiseerd. De medewerkers zijn gecoacht middels training on the job en de bestaande werkprocessen zijn vast gelegd in werkinstructies. Het behaalde resultaat is een debiteurenadministratie waarbij veel ­procedures geautomatiseerd verlopen. Hierdoor kunnen de medewerkers met minder inspanning meer werk verrichten. De betrouw­baarheid, kwaliteit en voorspelbaarheid van de debiteuren­administratie is aanzienlijk toegenomen. In deze rol was hij het aanspreekpunt voor de concerndirectie het management, accountants en medewerkers.

Gemeente Den Helder Mei 2003 – November 2004

Medewerker terugvordering en verhaal.
In deze periode was Dennis verantwoordelijk voor het uitvoeren van verhaal zaken en de berekening van een eventuele onderhouds­bijdrage. Ook was hij de vraagbaak voor de consulenten inkomen betreffende terugvordering en verhaal. Verrichte hij her controles, beoordeelde terugbetalingsregelingen, berekende aflossings­capaciteit, verstuurde aanmaningen en voerde beslaglegging uit.

Gemeente Den Helder Juli 2002 – april 2003

Klantmanager.
Bij de aanvang van zijn carrière was Dennis verantwoordelijk voor de behandeling van bijstandsaanvragen en toetste hij de aanvragen bijzondere bijstand op gemeentelijk beleid. Ook onderhield hij contacten met verschillende instellingen en partners t.b.v. de uitvoering van de bijstand. Was verantwoordelijk voor een eigen klantenbestand en de daaruit voortkomende administratie. Verder toetste hij periodiek het recht op uitkering, bevorderde uitstroom en verrichte beëindigingsonderzoeken.